Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť UNIZDRAV Group s.r.o., so sídlom Lastovičia 2, Prešov 080 01, IČO 47986336, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka č. 31051/P (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nezáväzná objednávka

Spoločnosť spracúva na účely nezáväznej objednávky služby nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti cez kontaktný formulár o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe alebo zrušenia nezáväznej objednávky.

b.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti (UNIZDRAV Group s.r.o., Lastovičia 2, Prešov 080 01) s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@fitbeauty.sk alebo
c)    telefonicky na +421 918 800 123.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Používaním stránok prevádzkovateľa UZ Corp s.r.o
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.